Bahagian 1 : Pengenalan

Kuat Kuasa Kod ini berkuat kuasa walau apa pun yang menyatakan sebaliknya di dalam mana-mana perjanjian antara Pelanggan dan Pemberi Perkhidmatan. Walau apa pun yang menyatakan sebaliknya di dalam Kod ini, tiada  apa yang terkandung di dalam ini akan dikuatkuasakan untuk mengehadkan atau mengecualikan, atau bertujuan untuk mengehadkan atau mengecualikan sebarang hak atau remedi di…

Bahagian 2 : Peraturan Kod

1. Penyediaan Maklumat A. Prinsip Asas Pemberi Perkhidmatan 1.1 Prinsip asas di bawah berkuat kuasa ke atas Pemberi Perkhidmatan dan hendaklah dibaca bersama dan tertakluk kepada garis panduan am lain seperti rangka kerja dan penentuan yang sudah dikeluarkan dan dinyatakan di bawah ini dan juga rangka kerja dan ketetapan yang dikeluarkan oleh SKMM dan MECM…

Bahagian 3 : Pengendalian Aduan

1. Sistem Pengendalian Aduan Melaksanakan sistem pengendalian aduan berasaskan prinsip berikut. Keterlihatan & Ketercapaian Keperluan khas Tindak balas Caj Tindakan lanjut Caj penggantungan Pengumpulan dan analisis data dalaman Semakan semula Perubahan kepada proses pengendalian aduan Penyimpanan rekod Maklumat Am Peraturan ini merujuk kepada pemprosesan aduan tidak bertulis (menerusi telefon dan Pelanggan yang datang bersemuka) dan…

Bahagian 4 : Pematuhan Kod oleh Pemberi Perkhidmatan

1.0 Pemberi Perkhidmatan hendaklah menurut yang berikut untuk menjamin pematuhan kepada Kod dan Subkod :- Merangka dasar dan prosedur pematuhan yang sewajarnya. Memastikan bahawa dasar, prosedur dan Kod pematuhan dihebahkan kepada kakitangan Pemberi Perkhidmatan. Merangka prosedur atau program sewajarnya untuk mendidik kakitangan tentang Pematuhan Kod. Melaksanakan struktur pengurusan barisan untuk memantau pematuhan polisi, prosedur dan…

Bahagian 5 : Pelaporan

1. Tinjauan 1.1 Forum Pengguna akan menyediakan laporan kemajuan dari masa ke masa untuk membantu dalam pemantauan dan penilaian berterusan Kod. Laporan kemajuan akan mencatatkan: perlanggaran Kod yang dikenal pasti seperti yang dinyatakan dalam Bahagian 6, 1.2 (d) (bahagian mengenai Tindakan), dan tindakan pembetulan (atas dasar tanpa nama); keadaan di mana aduan ditolak seperti yang…

Bahagian 6 : Pemantauan, Tinjauan & Pindaan

1. Pemantauan 1.1 Forum akan memantau pematuhan kepada peruntukan kod dan keberkesanan keseluruhan kod untuk mencapai matlamatnya, sebagai contoh: Pemantauan aduan Pemantauan pematuhan Penentusahan rutin pematuhan kod oleh Pemberi Perkhidmatan Pengenalpastian isu dan ketidakpatuhan kod secara keseluruhan 1.2 Forum ini akan menyenggarakan sebuah pangkalan data pengendalian aduan di mana kakitangan akan merakamkan dan memantau maklumat…

Liputan Media

LIPUTAN MEDIA CFM 2018 JANUARI NO TARIKH MEDIA TAJUK PAUTAN 1. 17 January 2018 BERNAMA WEB TV CFM Video – Tips melindungi telefon daripada dicuri atau hilang http://webtv.bernama.com/v2/popup.php?id=13441&cat=bb 2. 17 January 2018 BERNAMA WEB TV YOUTUBE CFM Video – Tips melindungi telefon daripada dicuri atau hilang https://www.youtube.com/watch?v=YNeazzvtPHc&feature=youtu.be MAC NO DATE MEDIA OUTLET TITLE LINK 1.…

Perkongsian Informasi

BUKU PANDUAN PENGGUNA Menentukan Yang Terbaik Untuk Anda (PDF, 8.65mb) eFactsheet 365 Credit Validity (PDF, 185kb) Soalan Lazim Pakej Mampu Milik Jalur Lebar 1Malaysia (PDF, 440kb) GCC GCC Booklet BM (PDF, 326kb) CFM ANNUAL REPORT CFM Annual Report 2018 (PDF, 3mb) CFM Annual Report 2017 (PDF, 8.55mb) CFM Annual Report 2016 (PDF, 7.54mb) CFM Annual…

Bahagian 3 : Semakan Semula dan Pindaan

1. Semakan Semula dan Pindaan 1.1 Semakan Semula Kod PPCI ini akan dilaksanakan oleh Forum Pengguna: Dalam tempoh 12 bulan dari tarikh pelaksanaan Kod PPCI ini; dan/atau Jika dan apabila Forum Pengguna menganggap perlu (Sejajar dengan semakan semula yang perlu dibuat sekurang-kurangnya tiga tahun sekali seperti yang dinyatakan dalam Fasal 4.1 KAPA). 1.2 Sebarang pindaan…

Bahagian 2 : Peraturan Am Kod bagi Pemberi Perkhidmatan Capaian Internet

Peraturan am Kod PPCI adalah seperti berikut:- Prinsip Panduan Kod PPCI Perlindungan Maklumat Peribadi Penyediaan Maklumat Penyediaan Perkhidmatan Langkah Anti-Span Dasar Mengenai Keselamatan Rangkaian Maklumat Kandungan Pengebilan Perlindungan Orang Di Bawah Umur Pengendalian Aduan dan pertikaian Pelanggan Prinsip Pampasan 1. Prinsip Panduan Kod PPCI 1.1 Industri komunikasi dan multimedia akan berusaha menegakkan prinsip yang berikut:…